مراکز همکار

کد زوم

webcodes

مراکز طرف قرار داد یا همکاری مرکز مهر
  
بنیاد ICDLوزارت آموزش و پرورش  
    
  
دانشگاه فرهنگیانموسسه آموزش عالی شهید رضائی  
  

طرح ICDLسواد آموزی
پشتیبانی سواد آموزی  
    
  
ایران مهارت           شیوه نامه اجرایی    متوسطه اولمدرسه آموزش از راه دور مهر